Na de intrekking van de bouwvergunning voor de pretoriusstaat 28 in januari 2006 op basis van de wet BIBOB hebben zowel de oude eigenaar als ook de veilingmakelaar namens de ING en de 'nieuwe' eigenaars bezwaargemaakt. Op 11 april 2006 was erover een hoorzitting. Hieronder het pleidooi van SPOK/Kraakgroep PS28, die ook uigenodigd waren.

Pleitnotitie bezwaarschriftencommissie 11 april 2006

Bezwaar door McCarthy

Formeel:

McCarthy heeft te laat bezwaar gemaakt. Het besluit van het DB is op 3 januari 2006 genomen. Het bezwaar tegen dit besluit van de kant van dhr McCarthy is pas op 20 februari 2006 gemaakt, dus na het verstrijken van het wettelijke termijn van 6 weken.

McCarthy heeft zich in de procedure zelf niet aan de gestelde termijnen gehouden, mischien ten overvloede wil ik erop wijzen dat van de eerste notificatie tot instelling van de BIBOB procedure tot de eerste inhoudelijke reactie maanden heen zijn gegaan en ondanks herhaalde uitstel niet tijtig is gereageerd. Ook daarna heeft McCarthy pertinent onvolledige informatie geleverd. Terecht heeft het DB dit beschouwd als een weigering de gevraagde informatie te verstrekken.

Inhoudelijk:

McCarthy heeft niet de door de wet vereisde informatie aangeleverd. Zoals uit de briefwisseling uit de stukken blijkt heeft dhr McCarthy aangegeven dat de 'aankoop van het onroerend goed' uit 'eigen vermogen gefinancierd is'. Er is nergens uit de stukken te ontnemen hoe dit eigen vermogen is verkregen, behalve dat McCarthy aangeeft 'bemiddelaar in onroerend goed' te zijn. Er is verder geen bewijs van enkele transactie met onroerend goed gedocumenteerd waaruit te ontnemen valt dat er salaris voor bemiddeling legaal verdient al dan niet bij de belastingsdienst als inkomen is aangegeven. het enige onroerend goed dat er voorkomt is dus het pand aan de pretoriusstraat 28 en de winkel aan de reestraat 27h.

Zoals al eerder aangegeven zijn deze vastgoedrechten sinds 1998 meerdere keren in eigen kring doorverkocht, met een waardestijging van 175.000 gulden (79.545 euro) bij aankoop door McCarthys Grandma BV in 1998 tot ruim 494.000 euro (waarvan 369.000 voor de pretoriusstraat 28 alleen) bij de executoriale verkoop op 15 februari 2006. Daarbij is op zijn minste duidelijk hoe winsten uit deze uiterst virtuele waardestijging op een priverekening van dhr McCarthy terecht gekomen zou kunnen zijn. Gezien het feit dat tegenover het 'eigen vermogen' van dhr McCarthy een vordering van ruim 1 miljoen euro belastingschuld staat, zal ook de belastingdienst erg ge´nteresseerd zijn hoe toen en McCarthys eigen vermogen in elkaar zit.

Dat de verkoop uitsluitend in eigen kring heeft plaatsgevonden is duidelijk te ontnemen uit de kadastrale geschiedenis van het pand (gedocumenteerd in "Waar rook is", sinds zomer 2005 bekend bij het stadsdeel en online beschikbaar onder https://squat.net/spok/origs/mccarthy/Waarrookis.html ), maar ook uit de documenten die ter zake door McCarthy zelf zijn voorgelegd. Met uitzondering van Hogevast , dan weer in eigendom van McCarthys ex vriendin Alberta Geerts, de dochter van Charles Geerts, waren alle eigenaars van de registergoederen in kwestie in handen van een en dezelfde groep mensen. Parallel aan de verkopen van het onroerend is, zoals uit de ter zake door McCarthy voorgelegde stukken te ontnemen, ook het bedrijf dat tot 2004 eigenares van de panden was onderling overgedragen van de ene direct betrokkenen persoon na de andere. Het enige geld dat van buiten deze kring is binnengekomen, zijn geldlening met de panden als zekerheid. Ten overvloede valt er nog over te zeggen dat dat soort piramidespelachtige praktijken uiteindelijke tot een executoriale veiling van de panden heeft geleidt.

Een ander bron van inkomsten, al dan niet in het BIBOB formulier vermeld, zou het salaris kunnen zijn dat dhr McCarthy als directeur van Nedzorg heeft ontvangen. In de door hem ingediende stukken wordt dit genoemd met liefst 278.000 euro per jaar, ruim het dubbele van wat premier Balkende betaald krijgt. Gezien het feit dat Nedzorg BV een eenmanszaak was, dat er tot heden geen enkele vorm van jaarcijfers te bekennen zijn bij de KVK mag zo een somma op zijn zachts gezegd 'exorbitant' genoemd worden. Hoe Nedzorg BV winsten gemaakt zou kunnen hebben die dat soort directeursbeloningen rechtvaardigen heeft kennelijk bij de belastingdienst en de sociale verzekeraars vragen opgeworpen, zeker ook omdat ten alle overvloede nog sociale premies, nog belastingen zijn afgevoerd. De verklaring van dhr Koc (zie ook 'Waar rook is') geeft een aanduiding waar dat soort sommas vandaan zouden kunnen komen, en wat de functie van Nedzorg in deze samenhang was: een geldwasconstructie.

Nedzorg en de gedragingen van diens bestuur hebben trouwens ook tot een onderzoek van de SIOD geleid. Dit onderzoek was het directe gevolg van het bekend worden van het feit dat dit bedrijf , toen werkzam voor het stadsdeel Oud-Zuid, behalve de directeur vooral zwartwerkers in dienst had. De wet BIBOB biedt trouwens het bureau BIBOB de mogelijkheid inzage te nemen in bijhorend dossiers, als het DB dus behoefde heeft aan dergelijk onderzoek is er een wettelijke mogelijkheid. In iedere geval is het aannemelijk dat de antwoord op de vraag waarover de in het vragenformulier aangehaalde SIOD onderzoek ging daar te zoeken, een antwoord die McCarthy tot heden schuldig is gebleven.

Wat het bezwaar van dhr McCarthy betreft is er dus nimmer sprake ervan dat 'hij een BIBOB toets zou kunnen doorstaan'. Het lijkt echter duidelijk dat er bewust ervoor gekozen is een dergelijke onderzoek te vertragen , dan wel te frusteren door materiaal achter te houden, zeker ook omdat dit soort materiaal als zwaar belastend in straf en civielrechtelijke procedures zou zijn. Wat dhr McCarthy betreft is de vergunning dus terecht ingetrokken.

bezwaar van Rooijen:

Vanrooijen makelaardij maakt namens de ING en de nieuwe koper bezwaar tegen de intrekking van de vergunning.

Formeel:

Gezien het feit dat inmiddels een executoriale verkoop van het pand heeft plaatsgevonden en de ING als executant in deze procedure schadeloos is gesteld ontbreekt er enkel grond dan wel belang voor de ING als financier. Ook Vanrooijen zelf als directiemakelaardij is na afronden van de verkoop niet meer betrokken. Veerder stelt Van Rooijen namens de koper op te treden. Het bezwaar zelf is echter op 19 januari opgesteld en op 25 januari bij het stadsdeel ingekomen. Op dit tijdstip was geenszins duidelijk wie precies de mogelijke koper van het pand zou kunnen zijn. Immers was het pand tot openbare veiling uitgeschreven en zou van Rooijen op dit moment dus namens een ook aan van Rooijen onbekende (rechts)persoon optreden. Wie de nieuwe eigenaar ging worden kwam pas een maand later, namelijk ter zitting van de kortgedingrechter rechter vast te staan.

Inhoudelijk:

De tegenwoordige eigenaars van het pand zijn Robert Leon Segaar, Gerard Albert van de Laar, Pepijn Koch en Albert Klomp. Tenminste Koch, Segaar en van de Laar zijn in deze zaak geen nieuwe gezichten, gezien de hieronder geschetste gang van zaken lijkt het aannemelijk dat ook Klomp vanaf het begin op de hoogte was met wie hij hier in zee ging.

Een van de belangrijkste speler in de affaire rond de 'faillissement' van ex-eigenaar Joseph McCarthy is diens ex-boekhouder Johannes van de Elshout, bestuurder van Elshout BV (pro genius) te haarlem. Zoals ook ook 'waar Rook is' duidelijk wordt van Van Elshout tenminste sinds 2001 voor McCarthy en zijn bedrijven als boekhouder werkzaam. Het is dus aannemelijk dat hij niet alleen van alle al dan niet illegale praktijken op de hoogte was maar dat hij er actief aan bijgedragen heeft. Uit in een civiele zaak (over onbetaald boekhoudersalaris dan) overgelegde rekening word duidelijk dat Elshout direct verantwoordelijk was voor het formaliseren van de 'arbeidscontract' van McCarthy bij Nedzorg BV, dus duidelijk wetenschap had van de gang van zaken aldaar. Uit de zelfde reeks rekeningen word duidelijk dat Van Elshout de laatste hypotheek bij de ING in 2004 heeft bemiddeld. Er kan dus ervan uitgegaan worden dat op deze tijdsstip bij van Elshout bekend was dat Transfund bv (de verkoper) en McCarthy in feite een en dezelfde partij zijn. Ook de poging dhr Stoutenburg middels een vervalsd koopovereenkomst diens pand in de tweede helmerstraat af te pakken werd door van den Elshout door een accountantsverklaring actief ondersteund.

Van den Elshouts centrale rol in dit gebeuren is uiterst relevant omdat de heren van den Elshout, Segaar, van de Laar en Koch in tenminste een andere faillisementszaak van een (ex) client van van den Elshout een onroerende zaak hebben overgenomen en daar tot heden samen met van den Elshout als eigenaars optreden. In 2003 heeft dit kwartet de panden aan de riviervisstraat 17-19 in haartje haarlem kort voor het faillisement van eigenaar Ronald Massink weten aan te kopen. Het (bijgevoegde) verslag van het faillisement spreekt boekdelen. Net als bij het (quasi) faillissement van McCarthy zijn de grootste schuldeisers alweer de sociale verzekeringen en de leveranciers, zijn de stukken uit de (door van den Elshout beheerde) boekhouding 'moeizaam' te verkrijgen en zijn er geen jaarverslagen ingediend. Opmerkelijk is ook dat de panden in deze affaire voor het faillisement aan genoemde groep zijn verkocht en de opbrengst ervan gebruikt is om de vorderingen uit de hypotheek af te dekken. Wat met het ooit als hypotheek door de bank verstrekte geld echt gebeurd is blijft (net als bij de pretoriusstraat) onduidelijk. Na het afhandelen van het faillissement bleven echter van Elshout en consorten als eigenaars over, met de ING bank als verstrekker van een nieuwe hypotheek en de schuldeisers als gedupeerden. De gefailleerde Ronald Massink blijkt inmiddels onvindbaar.

De rol van Pepijn Koch is in de zaak van de pretoriusstraat bijzonder interessant. Behalve nieuwe medeeigenaar van het pand is dhr Koch namelijk ook nog bestuurder van NBC Roemburg en partners. Dit accountbedrijf zetelte tot 2004 in het zelfde kantoor dan van dan Elshouts kantoor Pro Genius in de haarlemse van Nessstraat 78. Ook na het opheffen van deze vestiging van NBC Roemburg blijven van den Elshout en Koch zakenpartners. Bij een comparitiezitting over een geschil tussen van den Elshout en een van zijn (ex) klanten, de haarlemse Total Sound Nederland, bleek dat van den Elshout meerdere malen van de diensten van NBC Roemburg gebruikt heeft gemaakt om 'boekhoudkundige fouten te doen recht breiden'. Een geschil in 2004 tussen McCarthy en van den Elshout over 'niet betaald boekhouderssalaris', compleet met conservatoir beslag op de pretoriusstraat 28 en de reestraat 27h lijkt in dit licht gezien meer en meer op een schijnvertoning. De boekhoudkundige werkzaamheden voor dhr McCarthy, de (pro forma) bezwaren tegen vorderingen van de belastingdienst tot met het opstellen van verklaringen ivm met de BIBOB prcedure werden namelijk tot heden door NBC Roemburg en partners verzorgd. Zoals uit door NBC Roemburg opgestelde rekeningen ten ontnemen valt waren Dhr Koch en dhr McCarthy al voor de intrekking van de bouwvergunning met elkaar bekend en is dhr Koch van de gang van zaken rond McCarthys inkomsten sinds 2001 op de hoogte.

Het is aanneemlijk dat ook wat de 'nieuwe' kopers betreft, er nauwelijks sprake is van een nieuwe situatie. Echter blijkt dat bijna alle direct en indirect betrokkenen goed op de hoogte waren van de gang van zaken en de al dan niet illegale gedragingen van de voormalige eigenaar. Het is verder niet uit te sluiten dat dezelfde personen actief deelnemen aan het optrekken van een rookgordijn, met als doel criminele winsten wit te wassen en de belastingdienst en de sociale verzekeringen als schuldeisers buiten speel te zetten. Bovendien is aannemelijk dat een uitgebreid BIBOB onderzoek onvermijdelijk tot het opdoeken van de hierboven aangehaalde netwerken zal hebben geleid en dus ook de nieuwe eigenaar onderwerp van zo een onderzoek zouden zijn geworden.

producties

Info over McCarthy
Rekeningen NBC van Roemburg aan McCarthy 1
Rekeningen NBC van Roemburg aan McCarthy 2
Rekeningen NBC van Roemburg aan McCarthy 3
Laatste koopakte pretoriusstraat 28
KVK uitreksel NBC Roemburg
KVK uitreksel Koch Holding
KVK uitreksel Elshout bv
KVK Elshout en NBC Roemburg op een adres
Kadaster Riviervismart 17-19 Haarlem
Faillisemet Ronald Massink
Rekening Elshout bv aan McCarthy
Verklaring Elshout voor McCarthy in de zaak 2e Helmerstraat